Obstetrics and Gynaecology

Faculty List

Professor Dr.G.Mahalaxmi
Assoc Prof Dr.B.Vijayalaxmi
Dr.Anitha
Asst Prof Dr.Padmaja
Dr.T.Lakshmi
Sr.Resident Dr.Sarala Reddy
Jr.Resident Dr.K.Maheshwari
Dr.T.Mamatha
Dr.V.Priyanka
Dr.M.Swetha
Dr.S.Sripriya
Dr.Sucheta