General Surgery

Faculty List

Professor Dr.Eshwar Prasad
Assoc Prof Dr.Sadguna Chary
Dr.Vijay Bhargav
Asst Prof Dr.Kasturi Bai
Dr.Shanthi
Sr.Resident Dr.Ravi Kanth
Dr.Sangeetha
Dr.Sukesh   Reddy
Jr.Resident Dr.Banu Priya
Dr.Prashanth
Dr.Shiva Kumar
Dr.Dileep  Reddy
Dr.Raichur  Tejas Bhai
Dr.Sayeeda Sara Anjum
Dr.Avinash